Ulkomaisten työntekijöiden saatavuusharkinnasta luovuttava

_______________________________________________

4.6.2018  4.6.2018 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/

Maailman osaavimmaksi kansaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus

Osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailutekijä. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet tulla maailman osaavimmaksi maaksi.

Ministeriön tulevaisuuskatsauksessa esitetään uudistusohjelma, jolla tuottavuus, työllisyys ja kilpailukyky paranevat, luottamus vahvistuu ja kaikille Suomessa asuville luodaan edellytykset merkitykselliseen elämään. Keskeisiä toimia ovat koulutus- ja osaamistason nostaminen, jatkuvan oppimisen edellytysten turvaaminen sekä panostukset varhaiskasvatukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään eriarvoistumisen pysäyttämiseen sekä luottamuksen perustana olevan osallisuuden ja osallistumisen vahvistamiseen. Kulttuurin, luovan työn ja liikunnan edellytyksiä vahvistetaan. Kasvavan datan ja tiedon maailmassa iso tehtävä on sivistysyhteiskunnan johdonmukaisen tietopolitiikan luominen.

Lue lisää: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-595-2

_______________________________________________________________________

31.5.2018 uutinen HPL.fi

Vaihtelevaa työaikaa koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2018

Vaihtelevaa työaikaa koskevat lakimuutokset koskevat niitä työsuhteita, joissa työsopimuksen mukaan työaika vaihtelee työnantajan aloitteesta sekä niitä, joissa työntekijä kutsutaan työhön tarvittaessa.

Vaihtelevaa työaikaa koskevat lakimuutokset astuvat voimaan 1.6.2018. Sen sijaan niin sanotut puitesopimusjärjestelyt, joissa sovitaan erikseen työvuoron mittaisista määräaikaista sopimuksista, eivät ole sääntelyn piirissä.

Muutoksia mm: lakimuutokset tuovat työsopimuslakiin säännökset sairausajan ja irtisanomisajan palkasta vaihtelevan työajan sopimuksia varten. Vaihtelevaa työaikaa noudattavalla työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos sairausaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon, siitä on muutoin sovittu tai olosuhteisiin nähden voidaan muutoin pitää selvänä, että työntekijä olisi ollut työssä työkykyisenä. Irtisanomisajan palkka määritetään vaihtelevan työajan sopimuksissa siten, että jos työnantajan irtisanomisaikana tarjoaman työn määrä alittaa viimeistä työvuoroa edeltäneiden 12 viikon keskimääräisen työn määrän, työnantajan on korvattava alituksesta aiheutuva ansionmenetys. Tämä koskee sekä työntekijän että työnantajan suorittamia irtisanomisia. Sairausajan ja irtisanomisajan palkanmaksuvelvollisuuden säännökset koskettavat myös työsuhteita, joissa on sovittu vähäisestä kiinteästä työajasta ja lisätyön määrä on edeltävän kuuden kuukauden aikana keskimäärin ylittänyt sovitun määrän vähintään nelinkertaisesti.

Lue lisää aiheeseen liittyen: http://hpl.fi/uutiset/vaihtelevaa-tyoaikaa-koskevat-lakimuutokset-tulevat-voimaan-1-6-2018/

_____________________________________________________________________________________

Tietosuojauudistus 25.5.2018

EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan 25.5.2018 ja sitä sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa ja säännöt ovat kaikille samat. Henkilöstövuokraus Rent-X:lle on tärkeää, että kaikkia henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. Uusi tietosuoja-asetus takaa laajemmat oikeudet rekisteröidylle esimerkiksi tarkistaa tietonsa. Nettisivuillamme on nähtävissä tietosuojaselosteet, mitä tietoja keräämme rekisteröidyistä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä kerätään ja mihin käyttötarkoituksiin niitä käytetään. Halutessaan rekisteröity voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi, saada virheelliset tiedot korjattua tai poistaa omat tietonsa. Pyynnöt voi esittää toimistollamme Espoossa osoitteessa Tapiontori 1, Tapiolan Keskustorni 3 krs.

Työnhakijarekisteriseloste: http://www.rent-x.fi/userData/henkilostovuokraus-rent-x-tr88/Tyonhakijarekisteriseloste.pdf

Työntekijärekisteriseloste: http://www.rent-x.fi/userData/henkilostovuokraus-rent-x-tr88/Tyontekijarekisteriseloste.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kesätyöntekijät eivät ratkaise kausityöntekijäpulaa

Kohtaanto-ongelma on todellinen. Se ei ratkea nykyisillä toimenpiteillä, asunnot ovat kalliita, työpaikat voivat sijaita vaikeankin matkan päässä, kaikille lähtö kotimaisemista ei sovi eikä perhesyistä esim. onnistu. Siinä muutama haaste, joita ihmisillä on. Niitä ei pidä vähätellä.
Olisi kuitenkin hyvä, jos verotuksessa esim. huomioitaisiin työn perässä muutto siten, että jos maksat jo yhdestä asunnosta kuluja, työn perässä toisen asunnon kuluja voitaisiin huomioida. Tai siitä voisi saada korvausta muutoin. Olisi hyvä muutoinkin kehittää ennemmin porkkanoita kuin laittaa laduille havuja. Myös kuljetusten osalta olisi hienoa, jos valtio tai kunnat järjestäisivät kuljetuksia tai tukisivat liikkumista, jos työpaikan lähellä ei ole asuntoja, vaan matka on pidempi ja kallis.
Tosiasia on kuitenkin se, että työvoimaa tarvitaan. Yhä enemmän käytetään ulkomaista osaajatyövoimaa, koska kotimaassa ei ole riittävästi tietyille aloille ammattilaisia tarjolla. Rent-X on tehnyt tätä työtä jo yli 10 vuotta eli koko "elinikänsä". Ja aikoo jatkaa samalla polulla laajentaen Portugaliin, Unkariin sekä muihin EU:n sisäisiin ja ulkoisiin maihin. Ensisijaisesti aina etsitään työvoimaa kuitenkin kotimaastamme.
Lue HPL: artikkeli aiheesta kausityö: https://goo.gl/dAeHG6
_________________________________________________________________

ICT-teko-palkinto Raisioagro Oy:lle

”Raisioagron kehittämä digitaalinen tuotannonseurantaohjelma Tuotostutka on oiva esimerkki digitalisaation hyödyntämisestä perinteisellä toimialalla. Jokaisen yrityksen kannattaa etsiä ideaa omasta ”tuotostutkastaan”, jolla parantaa kilpailukykyä liiketoiminnassaan”, sanoo ICT-valiokunnan puheenjohtaja Harri Salo.

Lue koko kirjoitus täältä: https://turunkauppakamari.fi/2018/03/08/ict-teko-palkinto-raisioagro-oylle/

___________________________________________________________________________

Kasvubuumi luo liiketoimintamahdollisuuksia

Suo­men ta­lou­den no­pea vah­vis­tu­mi­nen loi poh­jaa myös hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten en­tis­tä pa­rem­mal­le me­nes­tyk­sel­le. Alan yri­tys­ten sa­no­taan­kin toi­mi­van ta­lou­den in­di­kaat­to­ri­na, sil­lä yri­tys­ten lii­ke­vaih­to vaih­te­lee voi­mak­kaas­ti riip­puen ylei­ses­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta.

Haasteita on useita, joista yhtenä esimerkkinä mainittakoon ulkomaisen työvoiman saannin hitaus tilanteisiin, joissa Suomesta ei löydy osaavaa työvoimaa. Toiseksi yritysten kyvykkyys ottaa vastaan ei-suomea -puhuvia ammattilaisia on usein korkea. Kolmanneksi kohtaanto-ongelmassa on se, ettei Suomessa asuvaa työvoimaa ole aina helppo liikuttaa työn perään.

Moni haaste ratkeaa kuitenkin tarttumalla kiinni konkretiaan ja tuomalla uusia toimintamalleja sekä tekemällä yhteistyötä.

Toimiala on saanut nauttia viime vuoden kasvusta. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to kas­voi vuo­den 2017 ai­ka­na vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na 22 pro­sent­tia. Kasvu on ollut odotettavissa muutenkin, koska vuokratyövoiman käyttö Suomessa on ollut yllättävän pientä muihin maihin verrattuna.

Lue koko HPL artikkeli täältä: https://goo.gl/aMVDhH

________________________________________________________________________

Aktiivimalli on tavoitteensa mukaisesti myös työllistänyt ihmisiä!

Yle 19.3.2018:

Aktiivimallin on tarkoitus saada ihmisiä työelämään, jotta pitkiä työttömyysjaksoja ei tulisi niin helposti ja ihmiset eivät syrjäytyisi työelämästä. Mallin on ennustettu lisäävän työllisyyttä 5 000–12 000 henkilötyövuodella.

Anu Koivisto oli tottunut olemaan työtön - sitten tuli aktiivimalli ja nyt hän käy kahdessa työssä!

"Koivistolla ei ikinä ole ollut vakituista työpaikkaa. Hän on tehnyt pätkätöitä muun muassa marjatilalla, siivoojana, lomittajana ja leipomotyöntekijänä. Pätkätöiden välissä hän oli 15 vuotta kotiäitinä. Koivisto haki noin kymmentä työpaikkaa ja sai heti kaksi: postinjakajan tuurausta ja siivoustöitä. Hän myöntää, että kotona oloon tottui ja turtui."

Lue lisää Anu Koiviston sekä kenkäkauppias Mervi Kortelainen tarinasta. Miten aktiivimallin käyttö kannattaa ja mistä konkreettisesti on kyse: https://goo.gl/nvqXu5

______________________________________________________

Suorahaku palvelee sekä yritystä että työntekijää!

"Suo­ra­ha­ku­kon­sult­ti aut­taa or­ga­ni­saa­tio­ta löy­tä­mään juu­ri ne ih­mi­set, jot­ka aut­ta­vat sitä me­nes­ty­mään tu­le­vai­suu­des­sa. Kon­sul­tin on on­nis­tuak­seen omas­sa työs­sään ym­mär­ret­tä­vä asiak­kaan to­del­li­set tar­peet, löy­tää oi­keat hen­ki­löt ja ky­syä haas­tat­te­lus­sa oleel­li­set ky­sy­myk­set.

Re­ver­se head­hun­ting ei ole il­mei­ses­ti ylei­ses­ti käy­tet­ty ter­mi, mut­ta rek­ry­toin­ti­kon­sult­tei­hin on mah­dol­lis­ta ot­taa yh­teyt­tä myös sil­loin, kun itse on vaih­ta­mas­sa työ­paik­kaa. Kon­sul­tit to­sin ot­ta­vat yh­teyt­tä yleen­sä vain sii­nä ta­pauk­ses­sa, jos vas­taan tu­lee so­pi­va työ­paik­ka."

Lue koko HPL:n blogi vinkkilistoineen täältä: https://goo.gl/wzZPDQ

Ps. mekin teemme suorahakua. Palvelemme mielellämme yritystäsi sekä Sinua, joka et aktiivisesti etsi työtä ja Sinua, joka etsit aktiivisesti työtä. Kohtaanto-ongelman ratkaisuun Rent-X!

____________________________________________________

Herätys, tuleva maakuntapäättäjä!

"Aja­tus­ten ja voi­ma­va­ro­jen suun­taa­mi­nen työl­li­syys­pal­ve­lui­hin tuot­taa tu­los­ta, sil­lä jo ny­kyi­sel­lään jo­kai­nen työt­tö­myys­päi­vä vä­hem­män mer­kit­see vuo­des­sa 23 mil­joo­nan eu­ron sääs­töä yh­teis­kun­nal­le. Työ­pai­kan täyt­ty­mi­nen päi­vää no­peam­min puo­les­taan tar­koit­taa 100 mil­joo­nan eu­ron edes­tä tuo­tan­non ar­von kas­vua. Vas­tai­suu­des­sa sääs­töt ja tuo­tot las­ke­taan maa­kun­ta­ta­sol­la. Tu­le­vat maa­kun­ta­päät­tä­jät ovat pal­jon var­ti­joi­ta. Muu­tos­ta ei kan­na­ta pe­lä­tä, vaan se tu­lee ot­taa hal­tuun.", kirjoittaa HPL:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Antti Siika-aho.

Lue lisää tästä: http://www.hpl.fi/hpl/ajankohtaista/uutiset/heratys-tuleva-maakuntapaattaja.html

______________________________________________________

Yrityksen kannattaa vakavasti harkita rekrytoinnin ulkoistamista, ammattilaisille!

Epäonnistunut rekrytointi maksaa sekä euroja että aikaa. Kukaan ei halua epäonnistua, ei myöskään tässä. Siksi kannattaa harkita rekrytoinnin ulkoistamista ammattilaisille lyhyen tai pitkän kaavan mukaan. Tarjontaa riittää eri toimijoilla, toki hinta ja prosessikin eroavat.

Julkisen työnvälityksen rooli on edelleen vahva. Henkilöstönvuokrauspalveluja rekrytointikanavina käytetään tosin enenevässä määrin, osin käytetään sekä-ettää. Henkilöstöpalvelualan yritykset on koettu tehokkaimmiksi rekrytointikanaviksi kaupan alalla, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, energiateollisuudessa sekä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä.

Kohtaanto-ongelma

Ongelma, joka on monen mielestä käsittämätön, toisten mielestä täysin ymmärrettävä. Riippuu alasta, työpaikan ja työntekijän sijainnista sekä palkasta, miten hyvin tai huonosti nämä kaksi kohtaavat. Ennen arvostettiin ehkä enemmän työkokemusta ja työssä oppimista. Otettiin vastaan erilaisia töitä hanakammin, koska ajateltiin, että sillä turvataan tulevaisuus. Työkokemus listattiin ja listataan CV:n. Nykyään enemmän puhutaan rahasta, onko palkka riittävä ja kenen mielestä on, kenen mielestä ei. Työ itsessään luo kuitenkin raameja ihmisen elämään, vaikutus itsetuntoon on huomattava, kuuluminen isompaan joukkoon on tärkeää, olla hyödyllinen itselleen, perheelle sekä yhteisölle, työnantajalle.

Mistä apua rekrytointiin?

Vastuullisesti toimivat henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat ammattitaitoa ja asiantuntemusta rekrytointiin. Etuina mainittakoon nopeus, joustavuus, monipuoliset työnhakukanavat, laajat rekisterit ja verkostot.

Rekrytointia suunniteltaessa on hyvä pohtia hetki, löytyykö tarvittava osaaminen, riittävä ammattitaito ja aikataulut rekrytoinnin hoitamiseen itseltään vai tarvitaanko ulkopuolisen kumppanin apua. Erilaisia työnhakukanavia on niin paljon, että ulkopuolinen apu saattaa olla tarpeen. Työhaastattelun kohdalla kannattaa miettiä, lisäisikö ulkopuolisen ja samalla myös neutraalin asiantuntijan käyttö hakijoiden tasavertaista kohtelua ja päätöksenteon objektiivisuutta.

Kannattaa ainakin kysyä, meiltäkin!

Nina From

nina.from@rent-x.fi

_______________________________________________________________

Kohtaanto-ongelman ratkaisussa on siirryttävä sanoista tekoihin!

Enjoy Groupin toimitusjohtaja Olli Tuominen kirjoitti blogin, jossa hän toivoo katsottavan peiliin.

"Aivan ensiksi meidän työnantajien on pistettävä perusasiat kuntoon. Työskentelyolosuhteet, työntekijöiden kunnioittaminen ja esimiestyö on laitettava vastaamaan tätä päivää, vähintään työehtosopimusten mukaisen palkan mainitseminen tässä yhteydessä pitäisi olla turhaa. Ikävä kyllä ei ole. Tätä päivää on myös johtamiskulttuuri, jossa tiukka hierarkia ja käskyttäminen on muututtava vuorovaikutteisuudeksi ja yhteenkuuluvuuden tunteeksi. Esimiesten tulee olla kiinnostuneita työntekijöistään ihmisinä sekä luoda joustava, motivoiva ja lisäarvoa tuottava työympäristö."

Lue lisää: http://bot.fi/2c6j

Aktiivimalli tarvitsee tuekseen vaikuttavat palvelut

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) toimitusjohtaja Merru Tuliara otti napakasti kiinni aktiivimallin positiivisista puolista, joita kokonaisuus voisi parhaimmillaan alan yrityksille yhteistyön näkökulmasta ja työntekijän hyväksi tuottaa. Ei varmastikaan kaikki mallin osa-alueet ole sellaisia, jotka tuovat yrityksille tai työnhakijoille mahdollisuuksia, koska niitä ei ole, mutta ne, jotka voidaan hyödyntää kaikkia osapuolia avustavalla mallilla, kannattaa katsoa läpi ja tehdä suunnitelma onnistumiseksi.

”Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat valmiita etsimään ja rakentamaan sellaisia uusia ja innovatiivisia palveluita, jotka palvelevat työttömiä työnhakijoita heidän omista lähtökohdistaan käsin, mutta tuloksellisesti. Tarjolla on aitoja ja tuloksellisia vaihtoehtoja, joita ei ole varaa jättää käyttämättä.” kirjoittaa Merru Tuliara tammikuun blogissaan.

Lue koko kirjoitus osoitteesta: http://blogi.hpl.fi/aktiivimalli-tarvitsee-tuekseen-vaikuttavat-palvelut

Nina From

Ajankohtaista

Nimitysuutinen

12.12.2017
Rent-X Oy

Nina From henkilöstövuokraus Rent-X Oy:n toimitusjohtajaksi

Henkilöstövuokraus Rent-X Oy nimittänyt 15.11.2017 uudeksi toimitusjohtajaksi Nina Fromin. Hän suhtautuu innostuneesti uuteen tehtäväänsä ja haluaa olla kasvattamassa yrityksen liiketoimintaa kohti uusia toimialueita.

Nina Fromin verkostot sekä laaja toimialatuntemus huomioiden kasvatamme toimintaamme uusille toimialoille kuten ICT, rakentaminen, kauppa, hotelli- ja ravintola, media, markkinointi- ja viestintä. Tulemme tarjoamaan jatkossa myös koulutuksia, suorahaku- ja konsultoinnin palveluita. Tarvitsemme parhaat kumppanit tekemään kanssamme yhteistyötä, linjaa hallituksen puheenjohtaja Seppo Peltomaa.

  • Lähden innolla ja vankalla kokemuksella mukaan kehittämään Rent-X Oy:n toimintaa, jolla on jo kymmenen vuoden vahva jalansija metalli- ja koneistustoimialalla. Prosessit osaava tausta antaa erinomaisen lähtökohdan uuden kehittämiseen. Tavoitteenani on auttaa yrityksiä tilanteissa, joissa muutokset tuottavat pikaisen tarpeen saada ammattitaitoista työvoimaa. Haen jatkuvasti parhaita tekijöitä ja parhaita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa yhteistyö pelaa ja asenne on kohdallaan. Tavoitteena on luoda edellytykset kasvulle ja kehittymiselle, toteaa toimitusjohtaja Nina From.

Nina From (MKT, MJD, MTi) on toiminut K-ryhmässä, HOK-Elanto Liiketoiminnassa, Sanomilla, MTV3:lla, Telialla, Markkinointi-instituutissa sekä TIVIAssa markkinoinnin, viestinnän ja myynnin tehtävissä.

Lisätietoja:

Seppo Peltomaa, hallituksen puheenjohtaja, p. 050-059 3078

Nina From, toimitusjohtaja, Rent-X Oy, p. 050-567 5580

nina.from@rent-x.fi

Henkilöstövuokraus Rent-X Oy on suomalainen vuonna 2006 toimintansa aloittanut yksityinen henkilöstöpalvelualan yritys. Vuokraamme ammattitaitoisia metalli- ja koneistusalan, ICT-alan, markkinointi- ja viestintäalan, kaupan alan, rakennusalan, turvallisuusalan sekä siivousalan työntekijöitä. Toimintamme perustuu vankkaan henkilöstövuokrausalan kokemukseen, luotettavaan ja läpinäkyvään tapaan toimia sekä erinomaisiin yhteistyökumppaneihin. Yrityksemme löytyy tilaajavastuulaki.fi -sivuilta. 

Lue lisää »

Kerro meistä kavereillesi

Viimeisimmät artikkelit